ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

ปกหน้าและสารบัญ

หน้าปก สารบัญ pdf
Cover & Content

สารจากบรรณาธิการ

สารจากบรรณาธิการ pdf
message from Editor

บทความวิชาการ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย pdf
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 1-15
จากผลการประเมิน PISA สู่บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ pdf
สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ 16-29

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถึ่นโดยใช้วิธีการทางมนุษยวิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา pdf
วิฑูรย์ คุ้มทอง 30-52
การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม pdf
นวริช นวชีวินมัย, สุประภา วิวัฒนิวงศ์, โยธิน ศรีโสภา, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 53-66
The Model of Learning Management for Curriculum Development Subjects of Graduate Students pdf
Marut patphol 67-74

บทวิจารณ์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ pdf
มารุต พัฒผล

คำแนะนำในการส่งเล่ม

คำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์ pdf
มารุต พัฒผล