วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

 

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com


 

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าววารสาร: ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการโดย TCI

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558: วารสารพัฒนาสังคมได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
Posted: 2015-05-31 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 1 (2017): April 2017


Cover Page