ปีที่ 19 ฉบับที 2 (2017): October 2017

เผยแพร่แล้ว: 2017-11-23

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

-

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

จิรัชยา เจียวก๊ก Jirachaya Jeawkok, วันชัย ธรรมสัจการ Wanchai Dhammasaccakarn, เกษตรชัย และหีม Kasetchai Laeheem, อุทิต สังขรัตน์ Utit Sangkarat

Open Budget: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkethum
ดูเล่มทุกฉบับ