โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

คณะพ้ฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
บรรณาธิการ
คณะพ้ฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Phone +66 27273105

Support Contact

นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
Phone +66 27273105