วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาสังคมต้องขอขอบคุณผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมจัดทำวารสาร และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคลาการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) ที่กรุณาให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยดีเสมอมา  

ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินคุณภาพวารสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html