การติดตามประเมินผลการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

Main Article Content

Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
สุพรรณี ไชยอำพรS. C. (1). การติดตามประเมินผลการบูรณาการเครือข่ายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. Journal of Social Development, 17(2), 69 - 86. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41274
Section
บทความวิจัย Research Article