ชาติพันธุ์ และการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์

Main Article Content

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkhethum

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างต่อมโนทัศน์ว่าด้วยชาติพันธุ์ โดยผ่านการเปรียบเทียบกับชาติ และเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งและนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ การฆ่าล้างโคตร การกวาดล้างให้หมดไป การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การบูรณาการ การให้สถานพิเศษแก่ชนพื้นเมือง และสหพันธรัฐทางชาติพันธุ์ รวมทั้งการประเมินคุณค่าทางจริยธรรมของนโยบายเหล่านี้ บทความนี้ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น การให้สิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางสังคม เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการในการจัดการความขัดแย้งควรจะมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสันติ และเป็นธรรม

Keywords

Article Details

How to Cite
Somsak Samukkhethumส. ส. (1). ชาติพันธุ์ และการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์. Journal of Social Development, 18, 157-173. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/62658
Section
บทความวิชาการ Viewpoint

Most read articles by the same author(s)