[1]
สามัคคีธรรมส., จริยวิทยานนท์ส. and จันทโรนานนท์พ. 2017. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร. Journal of Social Development. 19, 1 (Jun. 2017), 39-58.