สามัคคีธรรมส.; จริยวิทยานนท์ส.; จันทโรนานนท์พ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร. Journal of Social Development, v. 19, n. 1, p. 39-58, 30 jun. 2017.