1.
สามัคคีธรรมส, จริยวิทยานนท์ส, จันทโรนานนท์พ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร. Journal of Social Development [Internet]. 30Jun.2017 [cited 26May2019];19(1):39-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/94085