วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com

โทร 0 2727 3105

Vol 21 No 2 (2019): October 2019

Published: 2019-10-22

Social Capital and Inheritance of Local Wisdom Phetchaburi’s Art and Craft of Look Wa Group at Phetchaburi Province

พัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์, อรนัดดา ชิณศรี, ธีราพร ทองปัญญา

28 - 44

Factors Affecting Access to Health Services of Female Lao’s Sex and Service Workers at The Border Ubonratchathani Province.

รัชนีวรรณ์ นิรมิตร, บัวพันธ์ พรหมพักพิง

78 - 95

Models of Early Childhood Education Policy Development for Children of Ethnic Groups to Social Justice Building: The Case study of Special Economic Development Zone, Tak and Trad Provinces

บูชิตา สังข์แก้ว, พันธรักษ์ ผูกพันธุ์, ดำรงพล อินทร์จันทร์

96 - 118

View All Issues

 

Indexed in tci