วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com

โทร 0 2727 3105

Vol 20 No 2 (2018): October 2018

Published: 2018-11-15

Editorial/Content

พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

Accounting Practices under the Sufficiency Economy Philosophy: the Case Study of Farmers Participating in the Large Agricultural Land Plot Project, Thumbol Na-Kaosia, Nayong District, Trang Province

ปาริชาติ มณีมัย, ชลันธร ศรีธรรมโชติ, ภัทรพล วรรณราช, ระวิวรรณ สุขพิลาภ

17 - 33

The Possibility of Utilizing Inter-modal Transport with Mae Klong River for Reducing Sugar

วัชระ เพชรดิน; สุมาลี สุขดานนท์; จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

63 - 85

Social Impact Assessments of the Double Track Railways Construction in the Northeast: Case Studies of Mabkabao to Chira Junction and to Khonkaen

หลี่ เหลินเหลียง, พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

87 - 100

View All Issues

 

Indexed in tci