วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

เปิดรับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับวารสารทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อที่ jsdnida@hotmail.com

โทร 0 2727 3105

Vol 21 No 1 (2019): APRIL

Published: 2019-04-24

Editorial / Content

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

Distance People: Communication of Skipped- Generation Household

กาญจนา เทียนลาย, วรรณี หุตะแพทย์

59-76

Social Network of Marathon Runners

ทรงศักดิ์ รักพ่วง

95-114

View All Issues

 

Indexed in tci