Vol 15, No 2 (2013)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ Editorial / สารบัญ Content

บรรณาธิการแถลง PDF
- -

บทความวิจัย Research Article

การจัดการอาหารในระดับครอบครัว ตามวิถีมุสลิมและกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัว : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชาใจ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PDF
Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร, Thitiya Wimonwat ฐิติญา วิมลวัฒน์
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการค้นหาแบบจำลองแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอบ้านแม่คองซ้าย PDF
Pariwat Pliansiri ปริวัตร เปลี่ยนศิริ, Wasita Boonsathorn วาสิตา บุญสาธร
จาก “โรงงานในทุ่งนา” สู่ตลาดโลก: เส้นทางการเดินทางของหอมหัวใหญ่ PDF
Supunnee Somsrisai สุพรรณี สมศรีใส
พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี PDF
Ratiporn Teungfung รติพร ถึงฝั่ง, Jintana Kerdlapee จินตนา เกิดลาภี

บทความวิชาการ Viewpoint

นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของ สาธารณรัฐประชาชนจีน PDF
Li Renliang หลี่ เหรินเหลียง

บทความปริทัศน์ Review Article

บทความปริทัศน์ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี PDF
Wichai Roobkhamdee วิชัย รูปขำดี

บทวิจารณ์หนังสือ Book Review

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “Handbook of Transciplinary Research” PDF PDF
Somsak Samakkethum สมสักดิ์ สามัคคีธรรม

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information

คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม PDF
- -