เผยแพร่แล้ว: 2015-01-07

การจัดการด้านผลกระทบความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้่า จากกรณีศึกษาในประเทศไทย

Prasit Siritiprussamee ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี, Vutthi Bhanthumnavin วุฑฒิ พันธุทนาวิน, Chuvej Chansa-ngavej ชูเวช ชาญสง่าเวช