Vol 13, No 1 (2011)

Table of Contents

บทความวิจัย Research Article

การประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ PDF
Phichai Ratnatilaka Na Bhuket พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, Somsak Samakeetham สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, Pongthep Chandasuwan พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน: ศึกษากรณีเขตยานนาวาและเขตบางกะปิ PDF
Boonchong Chawsittiwong บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเมืองอโยธยา PDF
Suparsini Numniam สุภาสิณี นุ่มเนียม
อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมา ไดอิชิ: สาเหตุและผลกระทบต่อสังคม PDF
Vutthi Bhathumnavin วุฒฒิ พันธุมนาวิน, Duchduen Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน
การกำกับใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า กรณีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย PDF
Prasit Siritiprussamee ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี, Vutthi Bhanthumnavin วุฑฒิ พันธุทนาวิน, Chuvej Chansa-ngavej ชูเวช ชาญสง่าเวช

บทความวิชาการ Viewpoint

สารัตถะและความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ PDF
Sagol Jariyavidyanont สากล จริยวิทยานนท์

บทวิจารณ์หนังสือ Book Review

บทวิจารณ์หนังสือ "Multivariate Analysis Techniques" PDF
Sawat Prathummaraj สวัสดิ์ ประทุมราช