Vol 8, No 1 (2006)

Table of Contents

บทความวิจัย Research Article

การวิจัยเพื่อการพัฒนา: หนทางสู่ความสำเร็จของนักพัฒนา PDF
Dujdeun Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน
การกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน PDF
Surasit Vachurakachon สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การแนุมานสาเหตุและข้อเสนอแนะของผู้ัที่มีการสึกษาสูงในพื้นที่ PDF
Tippawan Kittivibul ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนงานภาคบังคับ สำหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม PDF
Boonchong Chawsithiwong บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี PDF
Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร, Suwimol Piriyatanalai สุวิมล พิริยธนาลัย
รูปแบบและกระบวนการคอรัปชั่นในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ PDF
Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร, Sirinthip Arunraur ศิรินทร์ทิพย์ อรุณเรื่อ
การจัดการป่าด้วยวิถีชุมชน: กรณีศึกษาบ้านเตยงาม ตำบลน้ำสวย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี PDF
Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร, Kanchana Thongtua กาญจนา ทองทั่ว
การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย PDF
Wisakha Phoochinda วิสาขา ภู่จินดา
Fundamental Utilization of Floating Mass (Salvinia cucullata Roxb.) in Agricultural Aspect PDF
Laongdown Sangla, Tawadchai Suppadit, Sutad Pintasean