Vol 9, No 1 (2007)

Table of Contents

บทความวิจัย Research Article

เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน PDF
Tippawan Kittivibul ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์
การสังเคราะห์ความสุขของมนุษย์ตามแนวคิด ตะวันตก-ตะวันออก เพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัด PDF
Supannee Chaiumporn สุพรรณี ไชยอำพร, Kompol Suwankood คมพล สุวรรณกูฏ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ PDF
Donruedee Suwankiri ดลฤดี สุวรรณคีรี
ประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในอาคาร กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ PDF
Linda Pengsuwan ลินดา เพ่งสุวรรณ, Wisakha Phoochinda วิสาขา ภู่จินดา, Chamlong Poboon จำลอง โพธิ์บุญ, Sompote Kunnoot สมพจน์ กรรณนุช
การประเมินความสำเร็จโครงการเพิ่มพูนความเป็นป่า เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2547 PDF
Chaiyaporn Piboonsiri ชัยพร พิบูลศิริ

บทความวิชาการ Viewpoint

ปกกฎหมายกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม PDF
Duangduen Bhanthumnavin ดวงเดือน พันธุมนาวิน
รูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) และแนวทางการตั้งสมมติฐาน ในการวิจัยสาขา จิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย PDF
Duangduen Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน