Published: 2016-07-13

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามััคคีธรรม Somsak Samukkethum

ความเหลื่อมล้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและทางออก

ปรีชา อุยตระกูล Preecha Uitragool, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ Ekarat Ekasart

35-64