Published: 2017-06-16

บรรณาธิการ Editorial

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, สากล จริยวิทยานนท์, พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

39-58