Vol 19, No 1 (2017)

April 2017

Table of Contents

บทบรรณาธิการ Editorial / สารบัญ Content

บรรณาธิการ Editorial PDF
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

บทความวิจัย Research Article

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง PDF
อนันต์ แย้มเยื้อน Anan Yaemyuen 23-38
มุมมองการพัฒนาองค์การ: มัสยิดและการจัดการชุมชนทุ่งตำเสาตามวิถีอิสลาม PDF
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ Utai Parinyasutinun 81-98
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย PDF
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ 99-125
ผู้ค้าถุงพลาสติกอีสาน” ในโลกสมัยใหม่: จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา PDF
ยุคล พิทักษา Yukol Pitaksa 127-144
การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี PDF
จันทิมา ขาวเกื้อ Jantima Khaokue 147-171

บทความวิชาการ Viewpoint

สี่ทศวรรษของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ PDF
ดุจเดือน พันธุมนาวิน 1-21
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร PDF
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, สากล จริยวิทยานนท์, พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 39-58
วาทกรรมการปฏิรูประบบราชการ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ในการสร้างความทันสมัยในประเทศไทย ตั้งแต่การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ PDF
ชลธิชา ชัยศิริรัตน์ Chonticha Chaisirirat 59-80
ประชารัฐ: จากแนวคิดการบริหารสู่แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน PDF
ธันภัทร โคตรสิงห์ Thannapat Khotsing 173-206
การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 PDF
กฤติยา อนุวงศ์, สุรสิทธิ์ วชิรขจร 207-228

เกี่ยวกับวารสาร Journal Information

คำแนะนำวารสาร PDF
- -