Published: 2017-11-23

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน

จิรัชยา เจียวก๊ก Jirachaya Jeawkok, วันชัย ธรรมสัจการ Wanchai Dhammasaccakarn, เกษตรชัย และหีม Kasetchai Laeheem, อุทิต สังขรัตน์ Utit Sangkarat