วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol 8 No 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-30

Factors Related to Japanese Accent Listening Skills of Thai Learners

ยุพกา ฟูกุชิม่า, ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

37-58

Changing of Women Status of Women in Ooku in Edo Periods

เบญจางค์ ใจใส เดอ อาร์สลานิออง

78-100

Hollow State?: A Case Study of Privately-run Elderly Residences in Japan

ปกรณ์ ศิริประกอบ, ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

101-123

View All Issues

Indexed in tci