วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal)

วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


Indexed in tci

Announcements

 

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน

 

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน เผยแพร่แล้ว

 
Posted: 2017-06-27
 
More Announcements...

Vol 7, No 1 (2017): มิถุนายน 2560


Cover Page