Journal of MCU Social Science Review
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ISSN (Print): 2287-0121
ISSN (Online): 2673-0782

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร
หลักเกณฑ์การเสนอบทความและคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
รูปแบบบทความวิจัย 
รูปแบบบทความวิชาการ 

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่ (Scope and Publication Policies)
          วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์มีนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจบบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print): 2287-0121 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : 2555 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online): 2673-0782  ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 :2562  เป็นต้นไป  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) และฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) อนึ่ง วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์จะมีการกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับเพิ่มเติม (Supplemental Issues) ที่ตีพิมพ์บทความในฉบับที่นอกเหนือจากฉบับปกติตามกำหนดออก เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการตามนโยบายของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 

จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

         

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ