สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

อาจารย์ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว
โทรศัพท์ : ๐๘-๐๐๔๖-๘๕๕๙

อาจารย์กรกต ชาบัณฑิต
โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๒๑-๒๑๖๐
Email : journal.mcu.soc@gmail.com

Principal Contact

ผศ. ดร.ประเสริฐ ธิลาว
Phone ๐๘-๐๐๔๖-๘๕๕๙

Support Contact

อาจารย์กรกต ชาบัณฑิต
Phone ๐๘-๙๒๒๑-๒๑๖๐