แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Main Article Content

เอกลักษณ์ นาคพ่วง

Abstract

The purpose is to study for a degree. Motivation to study at the Master's degree level. Nakhon Sawan Rajabhat University. to study the comparative motivation in studying at university level. of students in political science Nakhon Sawan Rajabhat University. Classified by personal factors. Survey research The sample used in this study was Fourth-year undergraduate students political science Nakhon Sawan Rajabhat University. 169 people. The instrument used to collect data was a questionnaire. Computer program was used to analyze data. The statistics used in the data analysis were percentage. Mean and standard deviation t-test F-test (One- Way ANOVA) The mean difference of the two groups was determined by LSD method.                The research found that            Bachelor's Degree in Political Science Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University. Motivation to study at the Master's level. The overall level is very high. And when we consider each side. Motivation is at a very high level. The order of the average is from the least. Self development, Occupation, Social, institution, Needs of others.Bachelor's Degree in Political Science Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University. With personal fundamentals. It consists of gender, age, subject area. Motivation to study at the Master's level. The difference was statistically significant at .05 level. And students in political science. Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University. Found that the family income is different. Motivation to study at the Master's level. Not different.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)