การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส

Main Article Content

ปริญญา บุญมาเลิศ ธนู ฉุยฉาย

Abstract

This research presents a method of separating the nonlinear system as a combination of linear and nonlinear parts. The linear part is then calculated to find the transfer function for further modal analysis. It also presents the finding of the nonlinear transfer function by comparing with the Volterra series. The results of system’s parameters show when the transfer function is separated the nonlinear parts there will be 0.1% theoretical error. The transfer function is not separated the nonlinear parts will have 2.1% theoretical error. However, the errors that occur will vary according to nonlinearity.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)