วารสารเกื้อการุณย์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ผลงานวิจัยและประสบการณ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ของประชาคมอุดมศึกษาทางการพยาบาลและเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล

Vol 24 No 1 (2017): Kuakarun Journal of Nursing

Published: 2017-08-01

View All Issues

กำหนดปีละฉบับ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิก