วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing)

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
       2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการพยาบาล
       3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
       4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล


คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ 


กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิก 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 23, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

Articles

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี* Factors Related to Quality of life of nursing student at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, เบญจวรรณ พิททาร์ต 7-20
ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด การสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ์การคลอด ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด* Effect of the Use of Primary Nursing Model That Integrates Social Support Concept on Birth Experience Perceived by Women during De
สมปอง ศรีอุไร, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, อาภา หวังสุขไพศาล 21-40
ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดล ต่อพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน Effects of a Family Participation Program by Using The Ramamodelon Health Behaviors, Nutritional Status and Blood Suga
จันทร์ฉาย จารนัย, ผจงจิต ไกรถาวร, นพวรรณ เปียซื่อ 41-59
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรม การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ The Effect of Perceived Self-Efficacy Promoting Program on Self-Management Behavior in Asthmatic Adult Patients.
วิยดา สุวรรณชาติ, นรลักขณ์ เอื้อกิจ 60-72
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และออกกำลังกายแบบรำตังหวาย ต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง The Effect of Educational and Tangwai Exercise on Blood Pressure of Older Persons with Hypertension
นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 73-86
ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการเป็นพลเมืองโลก The Happiness of Rajamangala University of Technology Students toward World Civics
นพลักษณ์ หนักแน่น, สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี 87-101
ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชาย Factors Predicting Intention to Take Human Papillomavirus Vaccine among Men Who Have Sex with Men Students
สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย, รัตน์ศิริ ทาโต 102-117
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ในพนักงานทำความสะอาดวัยก่อนหมดประจำเดือน Factors Related to Preventive Behaviors For Cardiovascular Disease in Premenopausal Cleaning Personnel
เมธิกานต์ ทิมูลนีย์, สุนิตา ปรีชาวงษ์ 118-132
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบำบัด Predicting Factors of Quality of life among Colorectal Cancer Patients with Colostomy Receiving Chemotherapy
วิมลรัตน์ เตชะ, รุ้งระวี นาวีเจริญ 133-147
ปัจจัยทำนายภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน Pedicting Factors of Hypoglycemia in Hospitalized Diabetic Older Persons, Uppersouths Region
สุพัชรี ใจแน่, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 148-162
บทบาทของพยาบาลกับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ Nursing Role and Screening about Infection Disease in pregnant Women
สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, ชวนพิศ เจริญพงศ์ 163-179