Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความนี้ไม่ได้ตีพิมพ์หรือกำลังจะตีพิมพ์มาก่อน

  • ไฟล์ที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสารของ OpenOffice, Microsoft Word, RTF หรือ WordPerfect
  • ที่มีอยู่ URL สำหรับการอ้างอิงมีไว้ให้
  • ข้อความเป็นแบบเว้นระยะเดียว ใช้แบบอักษร 12 จุด; ใช้ตัวเอียงแทนการขีดเส้นใต้ (ยกเว้นที่อยู่ URL); และภาพประกอบทั้งหมดตัวเลขและตารางจะถูกวางไว้ภายในข้อความที่จุดที่เหมาะสมแทนที่จะเป็นตอนท้าย
  • ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับโวหารและข้อมูลบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ผู้เขียนซึ่งมีอยู่ใน About the Journal
  • หากส่งไปยังส่วนที่ได้รับการตรวจสอบโดย peer-reviewed ของวารสารจะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของคนตาบอด

Submission Preparation Checklist


As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 
            ✔  เป็นบทความวิจัยด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาลหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติ
            ✔  ผู้วิจัย/ผู้นิพนธ์บทความวิจัย ประกอบด้วย บุคคล คณะบุคคล หรือทีมสหสาขาวิชาชีพ
            ✔  บทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
            ✔  ผู้นิพนธ์ใช้ Microsoft Word Version 97 ขึ้นไป ตัวอักษร TH sarabun PSK ขนาด 16 pt. ใช้กระดาษ A4 ขอบซ้ายและขอบขวาเว้นระยะ 1 นิ้ว ระยะบรรทัด single และกำกับเลขหน้ากระดาษทุกแผ่น
            ✔  ความยาวบทความวิชาการไม่เกิน 8 หน้า บทความวิจัยไม่เกิน 12 หน้า ไม่นับรวมเอกสารอ้างอิง
            ✔  หน้าแรกเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง อักษรตัวหน้าขนาด 20 pt. ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษขวา อักษรหนาขนาด 18 pt. พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิการศึกษาของผู้เขียน ส่วนตำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียน หน่วยงานที่สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัย พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก


Author Guidelines
                 กองบรรณาธิการวารสารเกื้อการุณย์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจและสมาชิกทุกท่านส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นภาษาไทยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร บทความที่จะได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติ ต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินก่อนการตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 2 ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการพยาบาลทั้งในเนื้อหาและวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติหรือเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการอ่านบทความ 1 ฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมินผ่านทางระบบ  ThaiJO และอีเมลหรือโดยผู้นำส่ง  กระบวนการประเมินบทความเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารฯ การประเมินบทความจึงไม่ใช้ผู้ประเมินจากหน่วยงานเดียวกับผู้นิพนธ์เพื่อป้องกันความลำเอียง อีกทั้งในการประเมินมีการใช้การประเมินแบบปกปิด (double blinded) โดยปกปิดชื่อผู้นิพนธ์และชื่อผู้ประเมินในขั้นตอนนี้ (ใช้รหัสแทน) เพื่อเพิ่มความโปร่งใส หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความและให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับไปยังกองบรรณาธิการ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วจึงส่งกลับไปให้ผู้นิพนธ์ต้นฉบับเพื่อแก้ไขปรับปรุง บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆในวารสารเกื้อการุณย์ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นของนิพนธ์บทความนั้นๆ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด      


ข้อกำหนดในการส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
         1. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิชาการหรืองานวิจัยในวารสารเกื้อการุณย์นี้ ส่งไฟล์ต้นฉบับออนไลน์ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/kcn/index และส่งอีเมล kjnnmu2560@gmail.com พร้อมแนบแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ แจ้งชื่อสกุล สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้
         2. โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองบทความหรือผลงานวิจัย (KJN.02) พร้อมเซ็นชื่อรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์หรือไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นและผู้เขียนยินยอมให้นำบทความหรือผลงานวิจัยนี้ลงพิมพ์ในวารสารเกื้อการุณย์ (ส่งมาพร้อมต้นฉบับ)
         3. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ หรืองานวิจัยภาษาไทยต้องไม่เกิน 10 ปี การอ้างอิงใช้ระบบ American Psychological Association 6th ed. http://www.trcn.ac.th/th/file.pdf จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่ควรเกิน 20 รายการ
        4. บทความวิจัยควรเป็นงานวิจัยที่ทำเสร็จไม่เกิน 5 ปี
        5. สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB 
         ***หมายเหตุ กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัยแล้วมีความเห็นว่าผลงาน ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ หรือ เนื้อเรื่องไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวารสารเกื้อการุณย์ ทางกองบรรณาธิการวารสารเกื้อการุณย์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย    


การเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย                                                                                                      
           1. การพิมพ์ให้ใช้ Microsoft Word Version 97 ขึ้นไป ตัวอักษร TH sarabun PSK ขนาด 16 pt. ใช้กระดาษ A4 ขอบซ้ายและขอบขวาเว้นระยะ 1 นิ้ว ระยะบรรทัด single และกำกับเลขหน้ากระดาษทุกแผ่น
           2. ความยาวบทความวิชาการไม่เกิน 8 หน้า บทความวิจัยไม่เกิน 12 หน้า ไม่นับรวมเอกสารอ้างอิง
           3. หน้าแรกเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง อักษรตัวหน้าขนาด 20 pt. ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษขวา อักษรหนาขนาด 18 pt. พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิการศึกษาของผู้เขียน ส่วนตำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียน หน่วยงานที่สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัย พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://tci-thaijo.org/index.php/kcn/index)
          4. บทคัดย่อหรือ Abstract และคำสำคัญ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหา ให้เขียนตัวเล็กยกเว้นคำศัพท์เฉพาะ


การเขียนบทคัดย่อ
      บทคัดย่อต้องไม่เกิน 250 คำเขียนเรียงลำดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกันประกอบด้วย
       1. ความสำคัญของปัญหาสั้นๆ 2-3 บรรทัด ชนิดของงานวิจัย วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยกี่ชุดอะไรบ้าง แต่ละชุดสร้างตามกรอบแนวความคิดของใครและมีการตรวจสอบคุณภาพ การหาความตรงตามเนื้อหา ค่าที่คำนวณได้ การหาความเชื่อมั่น คำนวณโดยใช้สูตรใด และค่าที่คำนวณได้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
       2. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะของการนำผลวิจัยไปใช้
       3. คำสำคัญ เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุไว้ใต้บทคัดย่อหรือ Abstract ไม่เกิน 5 คำ


การเขียนเนื้อหาในบทความวิจัย ให้เรียงลำดับดังนี้
              ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี) สมมติฐาน(ถ้ามี) วิธีการดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ข้อความภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหาให้เขียนตัวเล็ก ยกเว้นคำศัพท์เฉพาะ


การเขียนบทความวิชาการ  ให้เรียงหัวข้อตามลำดับดังนี้
          - บทคัดย่อ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
          - เนื้อหาบทความภาษาไทยประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป
          - การใช้ภาษา เป็นภาษาไทยโดยยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำเป็นการแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทยหรือการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ยึดหลักราชบัณฑิตยสถานภาษาอังกฤษ ในเนื้อเรื่องภาษาไทยหากต้องการใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บให้ใช้อักษรตัวเล็ก

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.