[1]
บาลจ่ายญ., สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ. and เกศพิชญวัฒนาจ. 2018. Art Therapy for Older Persons. Kuakarun Journal of Nursing. 25, 2 (Dec. 2018), 195-209.