(1)
บาลจ่ายญ.; สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ.; เกศพิชญวัฒนาจ. Art Therapy for Older Persons. Kuakarun Journal of Nursing 2018, 25, 195-209.