จิระกาลว., ขนบดีจ., & ป้องเรือป. (2018). The Relationship between Perceived Childbirth Self-Efficacy and Birth Satisfaction of Parturients. Kuakarun Journal of Nursing, 25(2), 51-63. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161038