งามขำศ., สุวรรณผ่องน., ทิพยมงคลกุลม., & หมั่นมีจ. (2018). Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*. Kuakarun Journal of Nursing, 25(2), 91-104. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161070