บาลจ่ายญ., สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ., & เกศพิชญวัฒนาจ. (2018). Art Therapy for Older Persons. Kuakarun Journal of Nursing, 25(2), 195-209. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161123