บาลจ่ายญ.; สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ.; เกศพิชญวัฒนาจ. Art Therapy for Older Persons. Kuakarun Journal of Nursing, v. 25, n. 2, p. 195-209, 19 dez. 2018.