มาลีวงษ์กานดาวสี, ดุรงค์ฤทธิชัยวนิดา, หัตถพรสวรรค์ยงยศ, and สว่างสาลีศรีสุดา. 2018. “Health Literacy of Elderly Club for Aging Health Promotion With 4 Smart (Walk Brain Sleep Eat) : Don Mueng District”. Kuakarun Journal of Nursing 25 (2), 119-36. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161098.