สวนศรีวรวรรณ, and แดงด้อมยุทธ์เพ็ญนภา. 2018. “Selected Factors Related to Insomnia of Schizophrenic Patients”. Kuakarun Journal of Nursing 25 (2), 152-67. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161116.