บาลจ่ายญาดารัตน์, สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพัชรินทร์, and เกศพิชญวัฒนาจิราพร. 2018. “Art Therapy for Older Persons”. Kuakarun Journal of Nursing 25 (2), 195-209. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161123.