[1]
บาลจ่ายญ., สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ., and เกศพิชญวัฒนาจ., “Art Therapy for Older Persons”, Kuakarun Journal of Nursing, vol. 25, no. 2, pp. 195-209, Dec. 2018.