ใจรังกาส., พุธวัฒนะพ., and วงศ์วทัญญูศ. “The Effect of Music on The Sleep Quality in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy”. Kuakarun Journal of Nursing, Vol. 25, no. 1, June 2018, pp. 123-40, https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/131915.