จิระกาลว., ขนบดีจ., and ป้องเรือป. “The Relationship Between Perceived Childbirth Self-Efficacy and Birth Satisfaction of Parturients”. Kuakarun Journal of Nursing, Vol. 25, no. 2, Dec. 2018, pp. 51-63, https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161038.