บาลจ่ายญ., สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพ., and เกศพิชญวัฒนาจ. “Art Therapy for Older Persons”. Kuakarun Journal of Nursing, Vol. 25, no. 2, Dec. 2018, pp. 195-09, https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161123.