มาลีวงษ์กานดาวสี, ดุรงค์ฤทธิชัยวนิดา, หัตถพรสวรรค์ยงยศ, and สว่างสาลีศรีสุดา. “Health Literacy of Elderly Club for Aging Health Promotion With 4 Smart (Walk Brain Sleep Eat) : Don Mueng District”. Kuakarun Journal of Nursing 25, no. 2 (December 19, 2018): 119-136. Accessed September 16, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161098.