บาลจ่ายญาดารัตน์, สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงพัชรินทร์, and เกศพิชญวัฒนาจิราพร. “Art Therapy for Older Persons”. Kuakarun Journal of Nursing 25, no. 2 (December 19, 2018): 195-209. Accessed October 22, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161123.