1.
งามขำศ, สุวรรณผ่องน, ทิพยมงคลกุลม, หมั่นมีจ. Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*. Kuakarun Journal of Nursing [Internet]. 19Dec.2018 [cited 20Sep.2019];25(2):91-04. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/161070