วารสารเกื้อการุณย์เป็นวารสารงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาและสุขภาพ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ โดยเป็นแหล่งเสนอผลงานสหรับสมาชิกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ เนื้อหาของบทความในแต่ละฉบับมีความหลากหลายแต่ครอบคลุมตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร

ต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินก่อนการตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลในสาขาต่างๆอย่างน้อย 2 ท่าน กระบวนการประเมินบทความเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร จึงมีการใช้การประเมินแบบปกปิด (double blinded) ในการประเมิน โดยปกปิดชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ประเมินในขั้นตอนนี้ (ใช้รหัสแทน) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันความลำเอียง วารสารเกื้อการุณย์จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2  ฉบับ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 26 No 1 (2019): January-June

Published: 2019-06-24

FACTORS PREDICTING CHILDBIRTH SELF-EFFICACY OF FIRST-TIME PREGNANT WOMEN

สายฝน บ่อชน, จันทิมา ขนบดี, จรัสศรี ธีระกุลชัย

40-54

Adolescent Depression: Nursing Roles

โปรยทิพย์ - สันตะพันธุ์, ศิริญพร - บุสหงษ์, เชาวลิต - ศรีเสริม

187-199

View All Issues

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม