วารสารเกื้อการุณย์เป็นวารสารงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาและสุขภาพ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ โดยเป็นแหล่งเสนอผลงานสหรับสมาชิกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ เนื้อหาของบทความในแต่ละฉบับมีความหลากหลายแต่ครอบคลุมตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร

ต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินก่อนการตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลในสาขาต่างๆอย่างน้อย 2 ท่าน กระบวนการประเมินบทความเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร จึงมีการใช้การประเมินแบบปกปิด (double blinded) ในการประเมิน โดยปกปิดชื่อผู้เขียนและชื่อผู้ประเมินในขั้นตอนนี้ (ใช้รหัสแทน) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันความลำเอียง วารสารเกื้อการุณย์จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2  ฉบับ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 25 No 2 (2018): July-December

Published: 2019-01-04

Testing Construct Validity of Metacognition Scale of Nursing Students Using Confirmatory Factor Analysis

ปาริชาติ ทาโน, ศิริชัย กาญจนวาสี, โชติกา ภาษีผล

7-20

The Satisfaction toward the Curriculum Administration of the Bachelor of Nursing at Boromarajonani College of Nursing, Chainat, of Academic Year 2015

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, จารุณี จาดพุ่ม, นฤมล จันทร์สุข, ปรีดาวรรณ กะสินัง

21-35

The Factors Related to Quality of Life in Pregnant Women with Nausea and Vomiting during the First Trimester of Pregnancy

สุนันทา ศรีมาคำ, จรัสศรี ธีระกุลชัย, จันทิมา ขนบดี

36-50

The Relationship between Perceived Childbirth Self-Efficacy and Birth Satisfaction of Parturients

วิชญา จิระกาล, จันทิมา ขนบดี, ปรานี ป้องเรือ

51-63

Predicting Factors of Maternal-Infant Attachment of the Mothers Whose Infants Hospitalized in Sick Newborn Unit

เพียงขวัญ ภูทอง, ศรีสมร ภูมนสกุล, ปรานี ป้องเรือ

64-77

The Effect of Discharge Planning for School Age Chidren with Thalassemia Using D-M-E-T-H-O-D Model on Knowledge and Practice

วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร, มธุสร ปลาโพธิ์

78-90

Access to Health Care Services of the Elderly, Thawiwatthana District, Bangkok*

ศิริพร งามขำ, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกุล, จารุวรรณ หมั่นมี

91-104

Health Literacy of Elderly Club for Aging Health Promotion with 4 Smart (Walk Brain Sleep Eat) : Don Mueng District

กานดาวสี มาลีวงษ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, ยงยศ หัตถพรสวรรค์, ศรีสุดา สว่างสาลี

119-136

Quality of Life, Mental Health Status and Activities of Daily Living of the Elderly : Case Study Muang District, Ubon Ratchathani Province

ปัทมา ผ่องศิริ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล, สอาด มุ่งสิน, พิสมัย Pisamai

137-151

Disaster Nursing Competencies of Nurses Working, in A Hospital of Bangkok

เสาวลักษณ์ ทำมาก, ยุพา วงศ์รสไตร, บุญทิวา สู่วิทย์, ขจี พงศธรวิบูลย์

168-184

The Evaluation of Care Manager Course on Elderly in Bangkok Metropolis of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University

เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น, วณิดา มงคลสินธุ์, ดลนภา สร่างไธสง

210-228

Selected Factors Related to Insomnia of Schizophrenic Patients

วรวรรณ สวนศรี, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

152-167

Art Therapy for Older Persons

ญาดารัตน์ บาลจ่าย, พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

195-209

View All Issues

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม