Vol 24, No 1 (2017)

Kuakarun Journal of Nursing

Articles

กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล* Management Strategies to Enhance Action Learning Abilities of Instructors in Nursing Schools
รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
PDF  |   7-27
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญา หลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ* The Comparison of Quality of Life for the Elderly under Multiple Intelligence Integration after Practice Based on Eastern Philosophy in the Thai B
มาลีวัล เลิศสาครศิริ, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ, วนัสรา เชาวน์นิยม, ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
PDF  |   28-41
รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม* Health Care Service Model for Elderly by Community Participation, Wangtagoo Subdistrict, Nakhon Pathom Province
วิไล ตาปะสี, ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, สีนวล รัตนวิจิตร
PDF  |   42-54
ผลของการประยุกต์ใช้ Satir model ต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดนครปฐม* Effect of Applying Satir Model on the Confidence of Avoiding Premature Sexual Relation among
สีนวล รัตนวิจิตร, มาลินี จำเนียร
PDF  |   102-117
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง จังหวัดสมุทรปราการ* The Effect of Life Skills Program to Prevent Teenage Pregnancy: A Case Study of Female Vocational School Students in Samutprakran...
อรพรรณ สร้อยประเสริฐ, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, วรากร เกรียงไกรศักดา
PDF  |   118-129
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในระยะคลอด ต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก* Effects of Self-Efficacy Enhancing Program during Childbirth on Pain Coping Behavior in Nulliparous Women
สุริศาฐ์ พานทองชัย, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, วรรณา พาหุวัฒนกร
PDF  |   130-146
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการมีกิจกรรมทางกาย ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการสวนหัวใจขยายหลอดเลือด* The Effect of Perceived Self Efficacy Promoting Program on Physical Activity among Coronary Artery Disease Patient after...
ผุสดี พุฒดี, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม, นรลักขณ์ เอื้อกิจ
PDF  |   147-162
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายขาร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ต่อความเร็วในการไหลเวียนกลับของเลือดดำบริเวณขาหนีบ ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง* The Effect of Leg Exercise Combined with Reflexology on Femoral Venous Blood Flow Velocity in Post Abdominal...
กันตา ชื่นจิต, นรลักขณ์ เอื้อกิจ
PDF  |   163-177
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก* Influencing Factors to Individual and Family Self-Management Behavior of First-time Postpartum Mother
จารุภา วงศ์ช่างหล่อ, พัชรี ดวงจันทร์, อังศินันท์ อินทรกำแหง
PDF  |   179-196