ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที 3 (2016): ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2560
เผยแพร่แล้ว: 2018-04-11
ดูเล่มทุกฉบับ

กระบวนการ Review
>> บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ภายในหน่วยงานที่จัดทำวารสารและลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ถูกประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายนอกหน่วยงานและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 2-3 ท่าน
>> บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารและลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ถูกประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 2-3 ท่านและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์
>> บทความและแนวคิดใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน