กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-347 057 ต่อ 42825

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 081-3914664

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณอรวรรณ ดีสุรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 043-347 057 ต่อ 42825