กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการดื่ม สุราของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF