กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโพลิโคซานอลต่อระดับไขมันในเลือดและการเกาะกลุ่มของเกล็ด เลือดในผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ: การทบทวนวรรณกรรมอย่าง เป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF