กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพในแรงงานข้ามชาติประมงในน่านน้ำ ประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF