กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF